The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karl Ljung

Karl Ljung

Lecturer

Karl Ljung

Naturvetarnas arbetsliv - resultat, utvärdering och slutsatser från alumnenkät 2019

Author

  • Karl Ljung
  • Malin Olbe

Summary, in Swedish

För att öka kunskapen om var studenter med examen i naturvetenskap från
Lunds universitet får jobb och hur användbara deras utbildningar är i arbetslivet
har vi genomfört en alumnenkät. Alumnenkäten har fokus på interaktionen
mellan utbildning och arbetsliv och rör arbete i nära tid efter studierna. Enkäten
skickades ut till kandidatalumnerna som tagit ut examen mellan september
2017 och september 2018, det vill säga ett till två år efter examen, och till
masteralumner som tagit ut examen mellan september 2016 och september
2017, det vill säga två till tre år efter examen.
Resultaten ger information om alumnernas sysselsättning och beskriver
naturvetarnas arbetsmarknad. Det går att identifiera tre övergripande verksamhetsområden
som beskriver naturvetarnas arbetsmarknad; ”Natur, miljö
och klimat”, ”Life science” och ”It, data och teknik”. Från undersökningen
går att utläsa skillnader på arbetsmarknaden för kandidatalumner och för
masteralumner. Resultaten visar också könsfördelning och lönebild för olika
delar av naturvetarnas arbetsmarknad. Betydelsen av generella kompetenser
framkommer tydligt i resultaten.
Undersökningens fokus ligger på användbarheten av utbildningarna i arbetslivet
och kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Vi hoppas att resultaten
från enkäten leder till större kunskap om övergången från studier till arbete,
och att utbildningarnas arbete med att förbereda studenterna för arbetsmarknaden
utvecklas.

Department/s

  • Environmental Science
  • Quaternary Sciences
  • Administration Office (Science)

Publishing year

2021

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Arbetsmarknadsrådet, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Topic

  • Educational Sciences
  • Other Natural Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-7895-921-1